Small Bore Rifle
Graz 28.10.2016–29.10.2016
 
Small Bore Silhouette Rifle
  Name   Club Hits   Shoot Off
1. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 37 8 9 10 10
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 35 8 8 9 10
3. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 30 6 7 8 9
4. VASS Zoltán   SGW 28 8 6 6 8
5. KAUFMANN David   HSSV Graz 23 5 3 8 7
6. WIESLER Thomas   LH Graz 21 4 4 5 8
7. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 20 3 3 8 6
8. KAUFMANN Herbert   HSSV Graz 19 4 6 5 4
9. NIEGELHELL Alexander   19 2 5 8 4
10. WAGNER Niels   LH Graz 16 6 5 3 2
11. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 16 4 2 7 3
 
Small Bore Light Rifle
  Name   Club Hits   Shoot Off
1. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 36 9 9 10 8
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 33 8 8 7 10
3. VASS Zoltán   SGW 30 5 10 8 7
4. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 27 6 6 10 5
5. WAGNER Niels   LH Graz 24 7 2 8 7
6. WIESLER Thomas   LH Graz 22 4 7 7 4
7. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 19 5 1 6 7
8. NIEGELHELL Alexander   18 5 5 5 3
9. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 18 4 4 6 4
10. MURKOVIC Michael   LH Graz 11 4 2 3 2
 
Small Bore Rifle Beginners’ Class
  Name   Club Hits   Shoot Off
1. WAGNER Hanna   LH Graz 28 7 6 7 8
2. ROSSMANN Samantha   LH Graz 21 4 6 5 6
3. MURKOVIC Michael   LH Graz 20 5 5 5 5
 
Small Bore Rifle Aggregate
  Name   Club Hits   Sil. Light
1. LAMPRECHT Dunja   LH Graz 73 17 18 20 18   37 36
2. LAMPRECHT Peter   HSSV Graz 68 16 16 16 20   35 33
3. VASS Zoltán   SGW 58 13 16 14 15   28 30
4. SURBÖCK Christian   SV Krems 1440 57 12 13 18 14   30 27
5. WIESLER Thomas   LH Graz 43 8 11 12 12   21 22
6. WAGNER Niels   LH Graz 40 13 7 11 9   16 24
7. MAKOWSKY Josef   SV Hohenau 39 8 4 14 13   20 19
8. NIEGELHELL Alexander   37 7 10 13 7   19 18
9. BERNHARD Siegfried   SV Krems 1440 34 8 6 13 7   16 18
10. KAUFMANN David   HSSV Graz 23 5 3 8 7   23
11. KAUFMANN Herbert   HSSV Graz 19 4 6 5 4   19
12. MURKOVIC Michael   LH Graz 11 4 2 3 2   11
 
Last modified: 2016-10-30